Vår Story

Nordic Lift Tech bildades år 2023 genom att Granitors befintliga hissverksamhet med cirka 70 anställda blev en fristående bolagsgrupp. Verksamheten har en lång och gedigen historia, med många framgångsrika projekt som präglas av hög kompetens och kvalitet. Nordic Lift Tech har verksamhet som utgår från Gävle, Falun, Sundsvall, Karlstad och Umeå.

Nordic Lift Tech strävar mot att leverera hållbara och kundnära kvalitetslösningar inom hiss- och portbranschen, oavsett varumärke. Med erfaren och kompetent personal kan kunderna över olika branscher få hjälp med proaktiva lösningar där hissen och portens livstidsvärde optimeras. Över olika discipliner (installation, modernisering och service) ska Nordic Lift Tech sträva efter att vara entreprenöriella och närmast kunden.

Nordic Lift Tech är del av Ascenco Group.

Våra Policys

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Nordic Lift Tech pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Miljö

I allt vi gör, ämnar vi att åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undvika att orsaka miljöföroreningar.

I möjligaste mån väljer vi material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

Vi arbetar med en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Arbetsmiljö och medarbetare

Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa. Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar.

Elsäkerhetsledare ska alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.

Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar ska vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.

Alla individer oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget. Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.

Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga. Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.

Använt materiel uppfyller tillämpliga krav. Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.